Системата Томотерапия е напълно интегрирана, направлявана чрез 3D изображение, система за модулирано по интензитет лъчелечение. Тя съчетава уникално лъчево-базирано въвеждане, бързо и интерактивно VoLO планирано лечение и ежедневно КТ проследяване. Всеки пациент получава точно и висококачествено индивидуализирано лечение, специално пригодено за неговите нужди. С технологията Томотерапия, по-широк кръг от случаи могат да бъдат лекувани, разширявайки възможностите за повече пациенти.